Visual Basic – alle Operationen speichern

Sub SaveOP()

Dim OP As Operation
  Dim OPTech As Technology
  Dim OPN As String
  
  For Each OP In Document.Operations
    If OP.Grouped = True Then
      Set OPTech = OP.Technology
      OPN = OP.Name
      OPN = Replace(OPN, "*", "_")
      OPN = Replace(OPN, "/", "_")
      OPTech.Save ("c:\Temp\" & OPN & "_" & OP.Key & ".prc")
    End If
  Next
  Set OP = Nothing
  Set OPTech = Nothing

End Sub

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert